Przetarg nieograniczony na "Zakup energii
elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i
jej jednostek organizacyjnych" PONOWNY -
19.11.2018r.

Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych" PONOWNY.


Termin składania Ofert - 27 listopada 2018r. godz. 12:00 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego NEW POWER Sp. z o. o. ul. Chełmżyńska 180 A, 04-464 Warszawa, pokój nr 214


Dokumentacja przetragowa wraz z załącznikami udostępniona w formatach *doc i *pdf


 

Ogłoszenie zamówienia w BZP

SIWZ na zakup energi elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych PONOWNY

Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenia wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Załącznik nr 5.1 do SIWZ i załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych oraz wykonywanych dostaw

Załącznik nr 7 - Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Informacja o podwykonawstwie

Informacja z otwarcia ofert - 27.11.2018r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.12.2018r.

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:07:03.

Zobacz:
 REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI W MIEJSCOWOŚCI OSINA MAŁA .  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Osina Mała  .   Przetarg na Budowę oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP 2018 rok .  Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie - I ETAP PONOWNY 2018 rok .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych .  Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Kiełczygłów i jej jednostek organizacyjnych - PONOWNY . 
Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:07:03
Opublikowane przez: Marek Kula