Informacja o zwołaniu XXXVI sesji Rady
Gminy Kiełczygłów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy Kiełczygłóww sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kiełczygłowie z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałej Rady Gminy.
7.
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2021:
a) debata nad raportem o stanie Gminy Kiełczygłów za rok 2021,
b)
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania.
8.
Przedstawienie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Kiełczygłów za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021r.
9.
Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Kiełczygłów z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
10.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kiełczygłów  w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kiełczygłów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
11.
Przedstawienie stanowiska Komisji Gospodarki, Mienia i Finansów w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021r.
12.
Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kiełczygłów za 2021 rok.
13.
Dyskusja w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
14.
Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2021 rok.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kiełczygłów za 2021 rok.
16.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kiełczygłowie za 2021 rok,
d)
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za 2021 rok,
e) przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie za 2021 rok,
f)
dofinansowania dla SPZOZ w Pajęcznie,
g) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na rok szkolny 2022/2023,
h) rozpatrzenia skargi na działalność Rady Gminy Kiełczygłów i Przewodniczącego Rady Gminy Kiełczygłów.
17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kiełczygłowie za 2021rok.
18.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie za 2021rok.
19.
Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje.
20.
Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Kiełczygłów

(-) Zenon Swędrak

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:43:47 | Data modyfikacji: 2022-06-23 11:29:05.
Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:43:47
Data modyfikacji: 2022-06-23 11:29:05
Opublikowane przez: Marek Kula