bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
PRZETAGI PUBLICZNE - GMINA KIEŁCZYGŁÓW > Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP strona główna 

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z
technologią oraz instalacją elektryczną w
Kiełczygłowie – I ETAP

 


Gmina Kiełczygłów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej p.z.p. pn. „Przetarg nieograniczony Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP"


Termin składania Ofert - 29 listopada 2021r. godz. 10:00


Poniżej dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu ( 2021-OJS208-543238-pl-ts )

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 3 Wzór oferty

Załącznik nr 4 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5 Wzór wykazu osób i podmiotów

Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplatach_i_podatkach_lokalnych OCZYSZCZALNIA

Załącznik nr 7 Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8. 1 - Przedmiar robót Oczyszcalnia

Zał. Nr 8.2 przedmiar robót Instalacje elektryczne

Zał. Nr 9 Dokumentacja projektowa Oczyszczalnia ścieków - I ETAP

Załącznik Nr 10 - STWiOR dla Oczyszczalni - I ETAP

ZAL_NR_11-_OSWIADCZENIE_RODO OCZYSZCZALNIA

Identyfikator postępowania

Zapytanie z dnia 05.11.2021 r. i odpowiedź z dnia 08.11.2021r.

Wyjaśnienie do Przedmiaru Robót - OCZYSZCZALNIA

Wyjaśnienie do Przedmiaru Robót - OCZYSZCZALNIA

Wyjaśnienie do Przedmiaru Robót - OCZYSZCZALNIA - RYSUNKI WYKONAWCZE

Finansowanie zadania - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z technologią oraz instalacją elektryczną w Kiełczygłowie – I ETAP

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-10-27 11:25:06 | Data modyfikacji: 2021-10-27 11:29:44.

Zobacz:
 Zamowienia publiczne przed 2014 r. .  Plan Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego .  PRZETAGI PUBLICZNE 2014 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2015 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2016 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2017 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2018 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2019 ROK .  PRZETAGI PUBLICZNE 2020 ROK .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2021 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE - 2022 rok .  PRZETARGI PUBLICZNE 2023 ROK . 
Data wprowadzenia: 2021-10-27 11:25:06
Data modyfikacji: 2021-10-27 11:29:44
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl