bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kiełczygłów www.kielczyglow.pl

OBSŁUGA SESJI RADY GMINY
 > Sesja 17 - 29 czerwca 2020r.
strona główna 

UCHWAŁA NR XVII/126/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów wotum zaufania

UCHWAŁA NR XVII/127/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kiełczygłów za 2019 rok

UCHWAŁA NR XVII/128/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kiełczygłów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

UCHWAŁA NR XVII/129/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kiełczygłów na 2020 rok

UCHWAŁA NR XVII/130/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XVII/131/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kiełczygłów na lata 2020 - 2025

UCHWAŁA NR XVII/132/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kiełczygłów

UCHWAŁA NR XVII/133/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/125/2012 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 26 września 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu jako właściwego dla realizacji zadania adminis

UCHWAŁA NR XVII/134/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kiełczygłów na rok szkolny 2020/2021

UCHWAŁA NR XVII/135/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują miesz

UCHWAŁA NR XVII/136/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XVII/137/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na kt

UCHWAŁA NR XVII/138/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letn

UCHWAŁA NR XVII/139/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Pajęczańskiego

UCHWAŁA NR XVII/140/20 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Spółki Wodnej Wsi Kolonia Chorzew

 

Opublikowane przez: Marek Kula | Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:30:20.

Zobacz:
 Uchwały 2002 .  Uchwały 2003 .  Uchwała 2004 .  Uchwały 2005 .  Uchwały 2006 .  Uchwały 2007 .  Uchwały 2008 .  Uchwały 2009 .  Uchwały 2010 .  Uchwały 2011 .  Uchwały 2012 .  Uchwały 2013 .  Uchwały 2014 .  Uchwały 2015 .  Uchwały 2016 .  Uchwały 2017 .  Uchwały 2018 .  Uchwały 2019 .  Uchwały 2020 .  Uchwały 2021 .  Uchwały 2022 .  Uchwały 2023 .  Uchwały 2024 .  
NOWA KADENCJA RADY GMINY W KIEŁCZYGŁOWIE 2024 - 2029
 .  PROTOKOŁY z obrad Sesji Rady Gminy Kiełczygłów .  Imienny wykaz głosowania .  nadal obowiązujące .  Następna sesja . 
Data wprowadzenia: 2021-04-07 10:30:20
Opublikowane przez: Marek Kula
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl