Kiełczygłów: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kiełczygłów
Numer ogłoszenia: 178699 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kiełczygłów , ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów, woj. łódzkie, tel. 0-43 8425022 w.35, 8425078, faks 0-43 8425022 w.21.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kiełczygłów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiełczygłów zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, programami funkcjonalno - użytkowymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje : a) wymianę 495 szt. istniejących opraw oświetleniowych na nowe o mocy : - 70 W - 330 szt.; - 100 W - 165 szt.; Demontaż 145 szt. opraw istniejących, oraz wykonanie pozostałych robót, zgodnie z przedmiarem robót. b) Dokonanie uzgodnień przed realizacją modernizacji dotyczących : - robót energetycznych z właściwym Zakładem Energetycznym ( koszty wyłączeń ponosi Wykonawca ); - zajęcie pasa drogowego z właścicielem drogi (koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca). c) Wykonanie robót demontażowych : - zdemontowane źródła światła Wykonawca przekaże do utylizacji wyspecjalizowanemu podmiotowi na swój koszt; protokół z utylizacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu; - zdemontowane pozostałe materiały nie podlegające utylizacji wykonawca przekaże Właścicielowi; d) Wykonanie oznakowania drogowego zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót. e) Wykonanie inwentaryzacji opraw oświetleniowych po realizacji robót modernizacyjnych z podziałem na obwody oświetlenia ulicznego i numeracją słupów, na których zostały zainstalowane oprawy ( schematy jednokreskowe ). f) Odbiór wykonanych robót modernizacyjnych pod względem technicznym przez właściwy terenowo Zakład Energetyczny. g) Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. h) Wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. i) Konserwacja systemu oświetlenia obejmująca utrzymanie sprawności oświetlenia w czasie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, a w szczególności : - wymianę uszkodzonych źródeł światła z materiałami, - wymianę uszkodzonych opraw z materiałami, - wymianę zabezpieczeń opraw z materiałami, - pozostałe czynności konserwacyjne obejmujące utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego. Czas przystąpienia do usunięcia usterki systemu oświetlenia ulicznego wykonanego w ramach modernizacji oświetlenia, zgłoszonej telefonicznie lub fax-em przez Zamawiającego : - awarie całych ciągów - 48 h, - pojedyncze awarie - 5 dni. 3. Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła zastosowanych do modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiełczygłów : a) Parametry użytkowe : - korpus (obudowa) oprawy musi być wykonany z odlewu aluminium w wersji jedno lub dwu komorowej; - klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na uderzenia - współczynnik IK - 08 lub wyższy; - Odbłyśnik oprawy musi być wykonany z aluminium jako jednoczęściowy. - oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu układu optycznego poprzez regulację źródła światła względem odbłyśnika , lub odbłyśnika względem źródła światła dające możliwość regulacji w co najmniej 4 oznaczonych pozycjach ; - klosz po otwarciu oprawy celem dokonania konserwacji musi pozostawać podwieszony do korpusu a otwarcie musi następować od strony czołowej oprawy tj. podwieszenie do korpusu od strony wysięgnika, dopuszcza się również oprawy które do celów konserwacji otwierają się do góry - klips zamykający klosz wykonany ze stali nierdzewnej, - oprawy oświetlenia drogowego musza być wyposażone w system mikrowentylacji zapewniający oddychanie oprawy. - średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 18.000 godzin świecenia; - zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn.: źródło 70 W - co najmniej 6.600 Lm, źródło 100 W - co najmniej 10.500 Lm, źródło 150 W - co najmniej 17.500 Lm, Źródła światła wszystkich zastosowanych mocy muszą być tego samego producenta b) Parametry techniczne : - stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 66 dla komory optycznej i min. IP 66 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 66 dla całej oprawy oświetlenia ulicznego; - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej; - oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem 230 V, 50 Hz;.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.31.12.00-2, 45.31.23.11-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,- zł (słownie : dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w terminie składania ofert , w formie dopuszczonej ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 45 ust. 6) w formie pieniądza : - przelewem na konto : Banku Spółdzielczym w Ruścu o/Kiełczygłów nr 57 9264 0009 0010 0003 2000 0030 - w innych formach dopuszczonych ustawą ( poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ) - należy złożyć w kasie Zamawiającego. W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodne z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kielczyglow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój nr 13.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kiełczygłów ul. Tysiąclecia 25 98-358 Kiełczygłów pokój Nr 12 - Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).