bip.kielczyglow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Kiełczygłów www.kielczyglow.pl
Dane strona główna 

Dane
KIEŁCZYGŁÓW
NAZWA GMINY Kiełczygłów
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. łódzkie, pow. pajęczański
KOD 98-358
MIEJSCOWOŚĆ Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25
KONTAKT tel./fax +48 (43) 842-50-22, tel. +48 (43) 842-50-22, 842-50-78, 842-50-28
ADRES E-MAIL kielczyglow.gm@hot.pl
Wójt Gminy mgr Mariusz Mielczarek
tel./fax +48 (43) 842-50-22
Przewodniczący Rady Gminy Dawid Trzcina
tel./fax +48 (43) 842-50-22 wew. 29
Sekretarz Gminy inż. Marek Kula
tel. +48 (43) 842-50-22 wew. 33
Skarbnik Gminy mgr Małgorzata Wlaźlak
tel./fax +48 (43) 842-50-22 wew. 27

 

GODZINY URZĘDOWANIA :

Poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 16:00

Wtorek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

Środa - od godz. 7:00 do godz. 15:00

Czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

Piątek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH


Administrator danych osobowych.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy w Kiełczygłowie, z siedziba w Kiełczygłowie ul. Tysiąclecia 25.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów
b) przez adres e-mail: kielczyglow.gm@hot.pl

c) telefonicznie: (43) 842 50 22


Inspektor ochrony danych.


Inspektorem ochrony danych jest Michał Kostarczyk może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adres e-mail: mkostarczyk@kielczyglow.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.


Cel i podstawy przetwarzania.


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu Gminy korespondencji. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1)


Odbiorcy danych osobowych.


Odbiorcami Pani/Pana danych będą w zależności od celu:
a) strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Pani/Pana wniosek przekazał,
b) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),
c) podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.


Okres przechowywania danych.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.


Prawa osób, których dane dotyczą.


Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.


Informacja o wymogu podania danych.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.


Polityka prywatności


Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW Urzędu Gminy zostały określone w naszej Polityce Prywatności

https://www.kielczyglow.pl/art,702,polityka-prywatnosci-i-cookies.html


aktualizacja: 06.02.2019 r.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

 
Data wprowadzenia informacji 2002-09-17 14:08:00 Informację zaktualizowano 2024-06-03 13:18:32, wprowadzający: Marek Kula
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kielczyglow.pl